Trung tâm đào tạo Việt tri

Khoa Kế Toán - Kiểm Toán  |  Đại Học Kinh Tế Tìm hiểu

các Chương trình đào tạo

1. KẾ TOÁN TÀI CHÌNH THƯC HÀNH

2. TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC

3. CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP

4. KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

5. THỰC HÀNH KẾ TOÁN TỔNG HỢP

6. LỚP BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG

7. THƯ KÝ - KẾ TOÁN

8. LỚP KẾ TOÁN VÀ THUẾ DÀNH CHO GIÁM ĐỐC

9. LỚP KHAI BÁO THUẾ CHUYÊN NGHIỆP

10. LỚP THỰC HÀNH PHẦN MỀM KẾ TOÁN VIỆT NAM

11. LỚP THỰC HÀNH EXCEL KẾ TOÁN

12. LỚP CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN – TIN HỌC

13. LỚP KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP – KHAI BÁO THUẾ